Wyższa Szkoła Handlu i Finansów to uczelnia wyższa założona w 1997 roku.
Kontakt: 852 - 4654 - 538

Rekrutacja

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów rozpoczyna rekrutację w połowie maja. O przyjęciu na studia pierwszego stopnia decyduje przede wszystkim wynik egzaminu dojrzałości z wybranych przedmiotów. W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia pod uwagę brane są wyniki znajdujące się na świadectwie ukończenia studiów licencjackich.

Osoba zainteresowana podjęciem studiów na naszej uczelni powinna dokonać rejestracji na stronie internetowej, wybierając odpowiedni dla siebie kierunek oraz tryb studiów. Kandydat otrzymuje wówczas indywidualny numer konta, umożliwiający dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia muszą wprowadzić do systemu wyniki egzaminu dojrzałości. Ostateczny termin wykonania tego zadania upływa w połowie lipca. Tydzień po zakończeniu tego etapu kandydaci uzyskują informację o tym, czy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia. Osoby, które otrzymały odpowiedź pozytywną, muszą dostarczyć do sekretariatu komplet dokumentów, wśród których wymienić można świadectwo dojrzałości oraz zdjęcia. Niedostarczenie wymaganych dokumentów oznacza utratę możliwości studiowania w Wyższej Szkole Handlu i Finansów. Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są do dostarczenia także dyplomu ukończenia studiów licencjackich.

Wszelkie przydatne informacje na temat rekrutacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Kandydaci dowiedzą się tutaj na przykład tego, które przedmioty powinni zdawać na maturze oraz jakie wyniki trzeba było uzyskać w poprzednich latach, aby zostać przyjętym do naszej szkoły.

Skontaktuj się z nami